azm
مهر 19 1399 مدیریت 3 نظرات
نقش فرمساز در این ارزیابی با استفاده از فرمساز این امکان برای معلمان و اساتید به وجود آمده تا برای دانش پژوهان خود سوالاتی طراحی کرده و نحوه‌ی عملکرد آنان را مورد ارزیابی قرار دهند. یکی از مزیت‌های استفاده از فرم ساز در جهت ارزیابی دانش آموزان این است که به اساتید اجازه میدهد تا بتوان برای دانش آموزانی که در آزمون آنلاین شرکت می‌کنند محدوده زمانی قرارداد و در ادامه سیستم به صورت خودکار بعد از آزمون نتایج را محاسبه و به شخص نشان می‌دهد.همچنین با استفاده از قابلیت گزارش‌گیری روند تحصیلی دانش آموختگان را ارزیابی نمود.این ارزیابی قابل محدود کردن در یک مبحث آموزشی یا یک فرد قابل اعمال کردن است.